ios 236
2.0 net framework 1.1.4322 microsoft.net
slash’r usb xplorer
3.5 .net 4 net gratis 1.1
X
1.1 microsoft 4.0 net 2.0
2.0 net framework 1.1.4322 4.0 microsoft

Framework gratis 1.1 net


X
2.0 come net 3.5
4.0 microsoft.net framework 2.0 net 1.1 upnp